วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

การประชุมสภากาแฟ 5 มีนาคม 2555

การประชุมสภากาแฟ   วันจันทร์ที่  5  มีนาคม  2555   เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. นางนาถยา  ผิวมั่นกิจ                  รองผู้อำนวยการ        ประธานการประชุม     
2. นายอุดมศักดิ์  วชิรพันธุ์              หัวหน้าส่วนอำนวยการ          
3. นายสมศักดิ์  วชิรพันธุ์                หัวหน้าส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง                                            
4.  นายนิรันดร์  ยงไสว                    หัวหน้าส่วนวิจัยฯ                           
5.  นางดุษณีย์  เหลี่ยมพันธุ์            หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6.  นางณิชากร   เมตาภรณ์            หัวหน้าส่วนจัดการศึกษาฯ
7.  นางวราพรรณ  พูลสวัสดิ์           งานแผนงาน ส่วนอำนวยการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่1.  การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง  สำนักงานจังหวัดลำปางได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง  และได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์และการศึกษา  ซึ่งขณะนี้ โครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณารูปแบบด้านกายภาพและการบริหารจัดการ 
เรื่องที่ 2  ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2555ที่ผ่านมาสำนักงาน  กศน.ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.ปี 2555   ณ หอประชุมคุรุสภา  ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2554  ซึ่งในส่วนของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปร่วมงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุมเสนอว่า   : ในส่วนของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ไม่มีบุคลากรของสถาบันเข้ารับรางวัลประเภทใด ๆ  เหตุผลเพราะไม่มีใครกล้าเสนอตัวเอง  ซึ่งในโอกาสต่อไป เห็นควรตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรในสถาบันเข้าร่วมสมัครให้ครบทุกประเภท   แทนการสมัครด้วยตนเอง
เรื่องที่ 3  สืบเนื่องจากที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนและปรับค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และคณะกรรมกรรมการได้รายงานผลการพิจารณาให้ท่านผู้อำนวยการทราบแล้วนั้น
มติที่ประชุม ให้ส่วนที่รับผิดชอบดำเนินการต่อ โดยเสนออัตราค่าจ้างตามที่คณะกรรมการเสนอไว้ดังนี้  ส่วนอำนวยการ จำนวน  3 คน  ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง 1  คน  ส่วนจัดการศึกษา  1 คน  คือ
1. นายมานะ  ไชยากุล           อัตราเดือนละ 8,450  บาท
2. นางสาวกัลยาณี  กองนำ     อัตราเดือนละ  8,450  บาท
3. นายประดิษฐ์  โตตะเคียร    อัตราเดือนละ  7,460  บาท
4. นางทัศนีย์ เปี้ยปลูก            อัตราเดือนละ    8,450    บาท
5. นางมุกดา  ภูตาสืบ             อัตราเดือนละ  8,450  บาท 
          โดยให้แต่ละส่วนฯ เริ่มดำเนินการเสนอค่าจ้างรายที่ 1-4  ตั้งแต่วันที 1 เมษายน 30 กันยายน 2555  เป็นต้นไป  เนื่องจากสัญจ้างลูกจ้างทั้ง 4 ราย จะหมดในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่วนรายที่ 5  นางมุกดา  ภูตาสืบ ได้ทำสัญญาจ้างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 30 กันยายน 2555  เห็นควรขอความเห็นชอบท่านผู้อำนวยการว่าจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่

เรื่องแจ้งจากส่วนต่าง ๆ  
ส่วนวิจัยและพัฒนา  :  อ.นิรันดร์  ยงไสว   ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2552-2555  นั้น  จากผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอสรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้
ขั้นนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (2556-2559)
- ปรับวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ที่มีน้ำหนักงาน เน้นไปที่มาตรฐานที่ 6 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร การพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการวิจัย
- ปรับกลยุทธ์และเป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในระบบ
  ประกันคุณภาพ
- นำเอากลยุทธ์และเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี มาเขียนระบุไว้ในโครงการว่าโครงการที่จะทำต่อไปสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายข้อใด  นอกเหนือการนำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. และมาตรฐานตัวบ่งชี้ ในระบบประกันคุณภาพ ซึ่งนำมากำกับตั้งแต่ปี 2553-2555
ขั้นการแปลงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (255- 2559)  สู่การปฏิบัติ
- สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดและสาระสำคัญ ของแผนพัฒนาฯ ระยะ 4 ปี โดยเน้นพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจ ประโยชน์/ผลกระทบของแผนฯ ต่อระบบประกันคุณภาพ และควรจัดให้ข้าราชการทุกคนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ในการจัดทำแผนตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมประเมินผล จากกระบวนการจัดทำ และกระบวนการใช้แผน ซึ่งนับเป็นหลักสูตรหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร
- การกำกับแผนพัฒนาฯ ระยะ 4 ปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณแต่ละปีให้ดำเนินการประเมินผลเปรียบเทียบผลกับแผน และนำผลการประเมินไปปรับปรงแผนที่ทำงานในปีต่อไป
- การประเมินผลระยะกลางแผน และเมื่อสิ้นสุด เพื่อประเมินว่าควรปรับปรุงอย่างไร และประเมินผลลัพธ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ควรมอบหมายให้มีคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้
- การศึกษาผลกระทบ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ ผ่านไปเป็นเวลา 3-5 ปี ควรทำการศึกษาวิธีวิทยาเพื่อการประเมินดังกล่าว แล้วนำมาใช้ปฏิบัติการเพื่อติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้แผนฯ ระยะ 4 ปี
ข้อเสนอแนะที่ประชุม  :  ควรให้งานแผนประสานขอแผนพัฒนาจากกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. เพื่อนำมาประกอบเป็นข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาฯ  และนำผลการประเมินแผนพัฒนาของสถาบันมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2556-2559 ต่อไป

เลิกประชุมเวลา  10.30 น. 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น