วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู

(๑) ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
(๒) การพัฒนาหลักสูตร
(๓) การจัดการเรียนรู้
(๔) จิตวิทยาสำหรับครู
(๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๖) การบริหารจัดการในห้องเรียน
(๗) การวิจัยทางการศึกษา
(๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๙) ความเป็นครู

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น